S T A T U T U L
CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
R O M Â N I A - R E P U B L I C A   M O L D O V A
" UNIREA "


 

CAPITOLUL I

 

DENUMIREA, SEDIUL ŞI SCOPUL CAMEREI

Art. 1. Camera de Comerţ şi Industrie România - Republica Moldova ( C.C.I.R. - R.M. ) se înfiinţează şi funcţionează ca personalitate juridică de sine stătătoare pe baza Actului de Constituire, a prezentului Statut şi a Hotărârii Judecătoreşti.

    Camera de Comerţ şi Industrie România - Republica Moldova denumită în continuare Camera, este o asociaţie de binefacere profesională centrală, la nivel naţional, care desfăşoară activităţi de natură civică şi social - economică.

Camera de Comerţ şi Industrie România - Republica Moldova este considerată drept persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ şi i se aplică prevederile LEGII pentru PERSOANELE JURIDICE ( asociaţii şi fundaţii ) nr. 21 din 6 februarie 1924.

Durata de funcţionare a Camerei este nelimitată.

Art. 2. Sediul social al Camerei este în România, în Calea Văcăreşti nr. 308, Bl. 1E, Ap. 4, sector 4, Bucureşti 75176, România.

Art. 3. Scopul Camerei este social de binefacere, având ca obiective promovarea legăturilor economice, dezvoltarea continuă a colaborării între organizaţiile şi firmele din cele două ţări, precum şi reprezentarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu autorităţile române şi cele din Republica Moldova, cu agenţii economici şi cu instituţii neguvernamentale.

În vederea atingerii scopului, Camera colaborează cu instituţii ale administraţiei de stat, cu camerele de comerţ teritoriale, Camera de Comerţ a României şi cu alte instituţii din cele două ţări.

 

CAPITOLUL II

ATRIBUŢIILE CAMEREI

Art. 4. Camera desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:

4.1. Sprijină dezvoltarea colaborării comerciale şi industriale a membrilor săi cu firme din cele două ţări;

4.2. Promovează acţiuni directe de dezvoltare a afacerilor pe cele două pieţe şi mediază obţinerea de sprijin bancar pentru membrii săi şi alţi agenţi economici interesaţi;

4.3. Sprijină agenţii economici şi persoanele fizice care vor să constituie societăţi comerciale mixte sau alte forme de asociere de producţie şi comerţ;

4.4. Iniţiază întâlniri şi contacte între oamenii de afaceri şi agenţi economici români şi din Republica Moldova, precum şi între aceştia şi oameni de afaceri şi agenţi economici din alte ţări:

4.5. Desfăşoară activităţi de formare şi documentare comercială, consulting şi conciliere între membrii săi, precum şi între aceştia şi terţe persoane;

4.6. Face publicitate, prin mass media şi alte mijloace, realizărilor în domeniul colaborării economice, precum şi domeniilor în care România şi Republica Moldova pot coopera sau face comerţ;

4.7. Organizează conferinţe, simpozioane, mese rotunde, expoziţii şi misiuni economice;

4.8. Informează membrii săi şi alţi oameni de afaceri despre reglementările privind activitatea economică, uzanţele comerciale, bancare, vamale, portuare şi posibilitatea de schimburi comerciale între cele două ţări;

4.9. Participă la organizarea de târguri şi expoziţii specializate şi asigură participarea membrilor săi la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale;

4.10. Editează şi publică Buletinul Camerei şi alte publicaţii de informare şi reclamă comercială: prospecte, cataloage, pliante şi broşuri;

4.11. Susţine interesele profesionale ale oamenilor de afaceri, membri ai Camerei, în relaţiile cu autorităţile din România şi din Republica Moldova, precum şi în relaţiile cu alte organisme neguvernamentale din ţară şi din străinătate.
     Interesele membrilor Camerei se pot apăra şi susţine de către Cameră, în faţa instanţelor judecătoreşti sau a Curţilor de Arbitraj Comercial Internaţional. Interesele pot fi susţinute de către Cameră în nume propriu prin cereri de intervenţie sau la mandatarea membrilor săi.

4.12. Camera poate face propuneri legislative la sugestia agenţilor economici din cele două ţări, către Guvernele şi Parlamentele României şi Republicii Moldova. Propunerile legislative şi intervenţiile Camerei au drept scop îmbunătăţirea cadrului legislativ din cele două ţări, precum şi respectarea celui existent stabilit prin Legea nr. 94/1994 - Acordul de Comerţ Liber România - Republica Moldova.

4.13. Camera va putea face întreprinderi economice-societăţi comerciale în baza art. 40 din LEGEA pentru PERSOANELE JURIDICE ( asociaţii şi fundaţii ) din 6 februarie 1924, la propunerea Adunării Generale, astfel încât veniturile realizate de către acestea să susţină activitatea Camerei.

Camera îşi îndeplineşte atribuţiile prin aparatul propriu şi colaboratori.

 

CAPITOLUL III

MEMBRII CAMEREI. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art. 5. Membrii Camerei pot fi persoane juridice şi persoane fizice care desfăşoară activităţi comerciale şi industriale, care recunosc statutul şi aderă la această asociaţie. Pot deveni membrii ai Camerei asociaţii şi organizaţii non profit. Membrii onorifici sau membrii onorifici fondatori ai Camerei pot fi oameni de stat şi de ştiinţă, Ministere din cadrul Guvernelor celor două ţări, cadre didactice şi alte personalităţi în tehnică, economie şi drept.Calitatea de membru al Camerei se conferă de preşedintele Camerei şi se supune aprobării primei Adunări Generale. Decizia Preşedintelui de Cameră privind acceptarea sau respingerea cererii de aderare ca membru al Camerei poate fi contestată la Adunarea Generală, a cărei hotărâre este definitivă.

Art. 6. Membrii Camerei au următoarele drepturi:

a) să participe la Adunările Generale ale Camerei, să pună în discuţie şi să dezbată problemele care interesează bunul mers al Camerei;

b) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale Camerei,;

c) să sesizeze Camerei problemele care privesc interesele generale ale comercianţilor şi industriaşilor din cele două ţări;

d) să beneficieze, în cadrul cotizaţiei anuale, sau contra cost, de anumite servicii şi facilităţi oferite de Cameră;

e) să participe la conferinţe, simpozioane, mese rotunde, misiuni economice şi la orice alte acţiuni organizate de Cameră, în ţară sau străinătate.

Art. 7. Membrii Camerei au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile prezentului statut şi pe cele ale hotărârilor Adunării Generale şi să participe la îndeplinirea obiectivelor Camerei;

b) să plătească taxa de înscriere, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii de aderare, precum şi cotizaţiile anuale - pentru primul an, odată cu taxa de înscriere, iar pentru următorii la începutul fiecărui an. Nivelul taxelor de înscriere şi al cotizaţiilor anuale ale membrilor Camerei se aprobă de către Consiliul Director;

c) să sprijine activitatea Camerei şi să respecte legile şi uzanţele comerciale, evitând orice act de concurenţa neloială.

Art. 8. Membrii Camerei pierd această calitate, după caz, prin:

a) încetarea existenţei persoanei juridice;

b) renunţarea la calitatea de membru;

c) retragerea calităţii de membru în cazul în care acesta încalcă în mod grav îndatoririle statutare;

d) hotărâre judecătorească pentru încălcări grave ale eticii comerciale.

Pierderea calităţii de membru se constată sau, după caz, se decide de către Consiliul Director.

Decizia Consiliului Director poate fi contestată în Adunarea Generală, care pronunţă o hotărâre definitivă.

Membrii care au pierdut această calitate o pot redobândi printr-o nouă înscriere.

 

CAPITOLUL IV

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CAMEREI

Art. 9. Organele de conducere ale Camerei sunt:

          A. Adunarea Generală a membrilor Camerei;

          B. Preşedintele Camerei;

          C. Consiliul Director.

Art. 10. Organele de conducere, în întregul lor şi fiecare dintre membrii acestora, răspund de activitatea organului respectiv în faţa acelora care i-au ales. Fiecare membru răspunde faţă de organul de conducere din care face parte pentru îndeplinirea activităţii ce îi este repartizată.

 

A. - Adunarea Generală

Art. 11. Adunarea Generală este organul superior de decizie şi se compune din totalitatea membrilor Camerei.
La Adunarea Generală pot fi invitate oficialităţi ale administraţiei statului şi ale camerelor de comerţ din ţară şi străinătate.

Art.12. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară sau de câte ori este nevoie.
Adunarea Generală se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie. Convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinară se face la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi, sau la cererea Preşedintelui sau a Comisiei de cenzori.

Art. 13. Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Preşedintele Camerei cu cel puţin 20 zile înaintea datei întrunirii, iar cea extraordinară cu cel puţin 5 zile. Odată cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi preliminară.

Art. 13. Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Preşedintele Camerei cu cel puţin 20 zile înaintea datei întrunirii, iar cea extraordinară cu cel puţin 5 zile. Odată cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi preliminară.

Art. 14. Adunarea Generală este statutar constituită atunci când se consemnează prezenţa a jumătate plus unu din membrii Camerei; în numărul celor prezenţi se includ şi membrii care au transmis în scris votul cu privire la materialele supuse dezbaterii.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membrii, se va face o nouă convocare, peste 1 - 2 săptămâni. De data aceasta Adunarea Generală se va considera legal constituită cu orice număr de membrii prezenţi.

Art. 15. Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Camerei sau, în lipsă, de Vicepreşedinte

Art. 16. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi; în cazul modificării statutului Camerei, hotărârile se iau cu o majoritate de cel puţin 2/3.

Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Art. 17. Adunarea Generală are următoarele atribuţiuni:

a) stabileşte obiectivele generale ale activităţii de viitor ale Camerei;

b) dezbate problemele care preocupă Camera, stabileşte concluzii şi propuneri de măsuri, adoptând şi rezoluţii şi hotărâri corespunzătoare;

c) dezbate raportul de activitate al Consiliului Director şi raportul Comisiei de cenzori privind activitatea desfăşurată între două Adunări Generale şi descărcarea de gestiune;

d) aprobă bugetul anual al Camerei, cât şi orice modificare a lui;

e) aprobă bilanţul financiar - contabil pe anul expirat;

f) alege Preşedintele, Vicepreşedinţii şi Consiliul Director;

g) alege Comisia de cenzori;

h) aprobă şi modifică statutul;

i) ratifică hotărârile Consiliului luate între două Adunări Generale.

 

B. - Preşedintele Camerei

Art. 18. Preşedintele Camerei este ales de către Adunarea Generală pe o durată de 4 ani. Odată ales, acesta devine şi preşedintele Consiliului Director. În aceleaşi condiţii sunt aleşi 1-3 Vicepreşedinţi.

Art. 19. Preşedintele Camerei asigură, împreună cu Consiliul Director, conducerea curentă a activităţii Camerei şi aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale.

El poate delega o parte din atribuţiunile sale Vicepreşedinţilor, Secretarului General sau altor salariaţi anume desemnaţi din aparatul Camerei. Atribuţiile Vicepreşedinţilor şi ale Secretarului General sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

Preşedintele aprobă înscrierile noilor membrii în Camera de Comerţ.

Preşedintele sau, în lipsă, un împuternicit al acestuia reprezintă Camera în relaţiile interne şi internaţionale.

Preşedintele cu Consiliul Director stabileşte taxele de înscriere şi cotizaţiile anuale.

Art. 20. Vicepreşedinţii (1 - 3) ajută Preşedintele în conducerea Camerei, exercitând atribuţiile ce le sunt delegate.

Art. 21. Secretarul General al Camerei se numeşte de Preşedintele Camerei şi este membru de drept al Consiliului Director.
Atribuţiile Secretarului General vor fi stabilite prin regulament.

 

C. - Consiliul Director

Art. 22. Consiliul Director este organul de conducere al activităţii Camerei între două Adunării Generale. Consiliul Director se compune din 5 - 7 membrii, numiţi de către Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani.

Din Consiliul Director fac parte de drept:

          Preşedintele Camerei, care este şi Preşedintele Consiliului Director;

          Vicepreşedinţii ( 1-3 );

          Secretarul General;

          Consilierii (1-2).

Art. 23. Consiliul Director conduce activitatea operativă curentă a Camerei având în principal următoarele atribuţii:

a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;

b) cooptează, dacă este nevoie, un membru în Consiliul Director, care se supune primei Adunării Generale pentru confirmare;

c) stabileşte salariile personalului Camerei în limita numărului de posturi şi a fondului de salarii aprobat de Adunarea Generală, precum şi desfacerea contractelor individuale de muncă.

d) întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei;

e) îndeplineşte şi alte atribuţii date în competenţa sa de către Adunarea Generală;

f) înfiinţează filiale, sucursale şi reprezentanţe în ţară şi străinătate.

Art. 24. Consiliul Director împreună cu Preşedintele Camerei aprobă aderarea Preşedinţilor şi Vicepreşedinţilor de onoare ai Camerei, precum şi alţi membrii de onoare.

Art. 25. Calitatea de membru a unui organ de conducere încetează la data expirării perioadei pentru care a fost ales, sau prin revocare de către Adunarea Generală, în cazul comiterii unor abateri grave. Calitatea de membru a unui organ de conducere încetează şi prin demisie.

Membrii organelor de conducere vor continua, de regulă, să-şi exercite mandatul şi după expirarea acestei perioade, însă numai până la prima Adunare Generală.
În locul devenit vacant se va coopta sau alege un alt membru.

Art. 26. Dezbaterile şi hotărârile organelor de conducere sunt consemnate în procese verbale, prin grija Secretarului General al Camerei.

 

CAPITOLUL V

COMISIA DE CENZORI

Art. 27. Adunarea Generală alege o Comisie de cenzori formată din trei membri şi doi supleanţi, pe termen de 4 ani.

Art. 28. Cenzorii controlează gestiunea Camerei, verifică executarea bugetului ca şi operaţiile financiar contabile şi prezintă Adunării Generale un proces verbal în care vor consemna constatările, concluziile şi recomandările lor.

Art. 29. Comisia de cenzori efectuează verificări operative cel puţin o dată pe trimestru şi verificarea de fond o dată pe an.
Cenzorii sunt răspunzători numai faţă de Adunarea Generală pentru activitatea lor.
Ei sunt independenţi în exercitarea atribuţiilor lor.

Cenzorii răspund conform legii, solidari sau individuali, după caz, pentru prejudiciile cauzate de acţiuni sau omisiuni rezultate din activitatea de verificare şi control.

 

CAPITOLUL VI

APARATUL CAMEREI

Art. 30. Structura funcţional-organizatorică, precum şi numărul de salariaţi ai Camerei se aprobă de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director, în limita fondului de salarii prevăzut în bugetul anual. Camera se va organiza pe departamente, în raport de volumul de activitate.

Art. 31. Salariile şi indemnizaţiile personalului Camerei se stabilesc de către Consiliul Director pe baza contractului individual de muncă, încheiat după negociere cu fiecare salariat.

 

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL CAMEREI

Art. 32. Sursele de finanţare ale Camerei se constituie din taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor, taxele şi tarifele pentru servicii din domeniul său de activitate, din comisioane, precum şi din donaţii sau sponsorizări.

Încasările valutare realizate de Cameră rămân la dispoziţia acesteia.
Toate veniturile şi cheltuielile Camerei se înscriu în bugetul anual al acesteia, aprobat de Adunarea Generală.

Consiliul Director poate aproba virări între capitolele bugetare, în limita bugetului aprobat de Adunarea Generală.

Art. 33. Exerciţiul bugetar al Camerei începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale anului în curs, diferenţele raportându-se în exerciţiul bugetar următor.

Art. 34. Gestionarea patrimoniului Camerei se face cu respectarea prevederilor legale referitoare la organizaţiile neguvernamentale.

 

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII COMUNE ŞI FINALE

Art. 35. Prevederile prezentului statut vor fi dezvoltate în concordanţă cu legislaţia şi cu prevederile legale în vigoare, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi prin alte reglementări interne.

Art. 36. Prezentul statut a fost aprobat de către membrii fondatori ai Camerei de Comerţ şi Industrie România - Republica Moldova "UNIREA" şi poate fi modificat numai de către Adunarea Generală, cu respectarea Legii nr. 21 / 1924 privind persoanele juridice.