Regulamentul de funcţionare al Camerei de Comerţ şi Industrie România – Republica Moldova "UNIREA"

     Regulamentul de Funcţionare al Camerei de Comerţ şi Industrie România – Republica Moldova a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Camerei din data de 30 martie 1998 după obţinerea avizelor de funcţionare şi pentru a reglementa relaţiile dintre membri precum şi relaţiile dintre membri şi Cameră.

Regulamentul de Funcţionare este structurat pe patru Capitole astfel:

- CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

- CAP. II. TAXE: COTIZAŢII ŞI CONTRIBUŢII

- CAP. III. MISIUNI ECONOMICE ŞI DELEGAŢII

- CAP. IV. DISPOZIŢII FINALE

     Conform acestor dispoziţii membrilor Camerei le revin o serie de obligaţii privind susţinerea financiară a activităţii (cotizaţii şi contribuţii), modul în care se derulează misiunile economice în alte ţări precum şi soluţionarea litigiilor dintre membri sau dintre membri şi Cameră.

 

 

 

     Conţinutul acestui Regulament de Funcţionare este prezentat mai jos în Procesul Verbal al Adunării Generale din data de 30 martie 1998.

PROCESUL VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE AL CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA "UNIREA"

     Adunarea Generală a Camerei de Comerţ şi Industrie România – Republica Moldova UNIREA întrunită astăzi data de 30 martie 1998 având ca ordine de zi stabilirea Regulamentului de funcţionare al asociaţiei în vederea asigurării resurselor băneşti necesare bunei desfăşurări a activităţii a constatat următoarele:

   A.   Camera de Comerţ şi Industrie România – Republica Moldova este o asociaţie profesională la nivel naţional constituită din persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul promovării relaţiilor comerciale prin libera asociere a membrilor săi pentru interesul nemijlocit al acestora şi îndeplinirii scopurilor prevăzute în Statut.

   B.   Membrii Camerei au drepturi şi obligaţii rezultate din statutul de funcţionare avizat de către ministerele de resort din România şi Camera de Comerţ şi Industrie a României în baza autorizării instanţelor judecătoreşti competente.

   C.   Toţi membrii Camerei sunt obligaţi să contribuie prin resursele proprii materiale pentru buna desfăşurare a activităţii asociaţiei.

   D.   Camera este într-o situaţie materială dificilă rezultată din lipsa plăţilor cotizaţiilor, contribuţiilor sau a sponsorizărilor în ciuda activităţilor complexe în care este implicată dar care au condus la rezultate notabile în domeniul în care şi-a propus să activeze.

Faţă de cele constatate, Adunarea Generală legal constituită emite prezenta:

HOTĂRÂRE

   A.   de aprobare a Regulamentului de funcţionare al Camerei de Comerţ şi Industrie România – Republica Moldova "UNIREA"

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Regulamentul Camerei de Comerţ şi Industrie România – Republica Moldova.
     Regulamentul Camerei este un ansamblu de prevederi, norme şi dispoziţii care operează obligatoriu pentru toţi membrii Camerei.
     Regulamentul Camerei va putea fi completat sau modificat la propunerea Preşedintelui sau a Adunării Generale cu votul majorităţii membrilor fondatori.
     Conform prezentei Hotărâri a Adunării Generale pentru buna îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri este împuternicit dl. Vescu Dumitru - Preşedintele Camerei împreună cu Secretarul General.

Art. 2. Membrii Camerei sunt structuraţi în mai multe categorii:
     - membrii fondatori care se pronunţă în toate chestiunile privind modificarea Statutului şi/sau Regulamentului după caz şi care păstrează drepturile patrimoniale până la încetarea activităţii Camerei;
     - membrii aderenţi care pot fi persoane fizice sau juridice din România sau orice altă ţară din lume. Aceştia nu beneficiază de drepturile membrilor fondatori decât dacă după dobândirea calităţii de membru îşi menţin această calitate până la încetarea activităţii Camerei.
     - membrii de onoare care pot avea şi funcţii de onoare. Aceştia pot fi exoneraţi de la plata cotizaţiilor sau contribuţiilor în baza prezentului Regulament şi la Hotărârea Preşedintelui.
     Când un membru aderent doreşte să i se atribuie şi calitatea de membru fondator, acesta va trebui să probeze contribuţii în favoarea Camerei de la data înscrierii de cel puţin 10.000 USD şi să obţină aprobarea Adunării Generale a membrilor fondatori.

     Art. 3. Camera de Comerţ şi Industrie România – Republica Moldova va urmări ca intre toţi membrii săi fondatori sau aderenţi în baza formularelor de adeziune tipizate, să existe numai relaţii de concurenţă loială pentru activităţile specifice autorizate, îndeosebi a celor cu caracter comercial.
     Semnarea formularului de adeziune care include angajamentul – declaraţie privind acceptarea Statutului şi Regulamentului Camerei de către membrul aderent şi apoi semnarea/aprobarea de către Preşedintele şi Secretarul General al Camerei a acestei adeziuni are putere de lege între părţi şi va fi interpretat ca un contract sinalagmatic conform art. 943 Cod civil.

     Art. 4. Pentru garantarea păstrării unor relaţii de bună înţelegere, când între doi sau mai mulţi membrii ai Camerei se stabilesc relaţii comerciale, aceştia vor prevedea obligatoriu în înţelegerile dintre ei ca în caz de litigiu să se apeleze în primă instanţă la arbitrajul ad-hoc al Camerei.

     Art. 5. Când un membru al Camerei doreşte încheierea unei înţelegeri sau a unui contract cu un nemembru prin intermediul şi sprijinul nemijlocit al Camerei, acestuia din urmă i se va recomanda să devină la rândul său membru al Camerei. În caz contrar, Camerei nu i se va putea imputa ulterior promovarea cu precădere a interesului uneia din părţi în defavoarea celeilalte.

CAP. II. TAXE: COTIZAŢII ŞI CONTRIBUŢII

     Art. 6. Membrii aderenţi la cameră, persoane juridice sau fizice vor plăti obligatoriu o cotizaţie anuală şi contribuţia din afaceri.
     Cotizaţia anuală este de 500 euro / an echivalaţi în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii sau la cursul leu / dolar acceptat de către Comitetul de Conducere.
     Contribuţia din afaceri este de 1% din valoarea fiecărei operaţiuni/tranzacţii perfectate cu sprijinul Camerei.
     Mărirea cotizaţiei în funcţie de rata inflaţiei sau nevoile Camerei se poate face prin Decizie de către Preşedinte. Cuantumul acesteia va fi indicat explicit în cererea de adeziune.
     Plata cotizaţiei sau a contribuţiei nu se rambursează membrilor aderenţi în cazul în care aceştia solicită renunţarea la calitatea de membru pentru anul în care aceştia solicită acest lucru.
     Renunţarea la calitatea de membru al Camerei se face doar prin solicitare scrisă şi motivată şi operează din anul următor depunerii cererii de renunţare prin Hotărârea Preşedintelui sau Comitetului de Direcţie.

COTIZAŢII

     Art. 7. Dacă o persoană fizică sau juridică plăteşte cotizaţia pentru cel puţin un an calendaristic, se va considera că aceasta a acceptat automat să devină membră a Camerei. Această persoană va fi deci considerată membru aderent şi în cazul în care nu a semnat/ştampilat formularul de adeziune, indiferent de motiv (persoana/firma este domiciliată în altă ţară, există un grup de firme, etc.).
     Acestor membri le revin aceleaşi drepturi şi obligaţii conform Statului şi Regulamentului de funcţionare. Renunţarea la calitatea de membru al Camerei se va face însă numai conform art. 6. de mai sus, ca pentru orice alt membru aderent.
     Prezentul Regulament prevede că o persoană reprezentativă/acţionară sau cu funcţie de conducere în cadrul unei companii sau grup de firme şi care acceptă/decide să devină membru aderent al Camerei, poate plăti cotizaţia prin oricare din firmele pe care le conduce/reprezintă sau controlează indiferent în ce ţară se află sediul uneia din firmele sale. Orice modificare în statutul/denumirea sau starea firmei/membrului va trebui adusă la cunoştinţa Camerei de către persoana responsabilă menţionată la alineatul de mai sus.
     În cazul neplăţii cotizaţiei şi contribuţiilor datorate sau apariţiei oricărui litigiu din acest motiv, notificările se vor face în atenţia acestei persoane iar facturile vor fi emise în numele oricărei firme active/funcţionale pe care o conduce la acea dată. Dacă nici o firmă nu mai este activă, atunci datoriile membrilor revin în mod automat acelei persoane fizice responsabile care a acceptat/decis obţinerea calităţii de membru pentru persoana juridică unde a fost asociat sau acţionar.

CONTRIBUŢII

     Art. 8. Înlesnirea/stabilirea unei relaţii comerciale între membrii Camerei sau între membrii Camerei şi terţi va fi considerată o operaţiune completă şi/sau reuşită a Camerei – fără nici un fel de alte obligaţii ulterioare din partea acesteia dacă această relaţie se concretizează cu adjudecarea unei licitaţii, emiterea unei comenzi ferme, încheierea unui contract, obţinerea unei finanţări sau linii de credit, întocmirea unui protocol sau a unei minute precum şi orice alt parteneriat care ar rezulta din voinţa acestora şi poate fi probat cu un înscris.

     Art. 9. Camera nu este obligată în nici o situaţie litigioasă să probeze membrilor săi cu documente contabile sau de altă natură demersurile sale în cazul unei operaţiuni complete şi/sau reuşite dacă există un înscris care să confirme stabilirea unei înţelegeri de tipul celor menţionate la art. 8 de mai sus.

     Art. 10. Camera de Comerţ şi Industrie România – Republica Moldova nu intervine ulterior în relaţiile comerciale directe dintre membrii săi decât dacă, fie acest lucru este cerut de către unul dintre membri, fie dacă una din părţi încalcă în mod evident legile concurenţei loiale şi fie dacă este caz de arbitraj, în urma apariţiei unui litigiu.

     Art. 11. Implicarea Camerei în relaţiile comerciale a unuia dintre membrii săi şi obţinerea unuia din rezultatele menţionate la art. 8 de mai sus va conduce din partea celui care acceptă oferta, lansează comanda sau încheie contractul în calitate de cumpărător/vânzător sau prestator/beneficiar al unor servicii, etc., obligaţia de a achita o sumă cu titlu de contribuţie cuvenită Camerei, conform prezentului Regulament.

     Art. 12. Contribuţia cuvenită Camerei conform art. 6 şi art. 8 de mai sus este de 1% din valoarea tranzacţiei şi va putea fi plătită în lei sau valută după caz, pe baza emiterii unei facturi. Aceste sume vor fi plătite de membrii Camerei în maxim 10 zile de la emiterea facturii, indiferent de modul în care se derulează ulterior tranzacţia între părţi.
Contribuţia este datorată pe toată perioada derulării tranzacţiei cu produsul/serviciul/finanţarea/etc. care face obiectul înţelegerilor de tipul celor menţionate la articolul 8 de mai sus.

     Art. 13. Facturile emise de Cameră conform art. 12 de mai sus se consideră facturi acceptate conform art. 46 Cod comercial. Într-un an calendaristic se pot plăti oricâte contribuţii din partea membrilor săi, numărul acestora nefiind limitate.

CAP. III. MISIUNI ECONOMICE ŞI DELEGAŢII

     Art. 14. Camera poate organiza misiuni economice în orice ţară conform statutului său în funcţie de interesele şi cerinţele membrilor săi.

     Organizarea de misiuni economice în alte ţări se efectuează la solicitarea scrisă sau verbală a membrilor cotizanţi (persoane fizice sau juridice) prin avansarea următoarelor sume: 500 USD pentru ţările din Europa şi 1.000 USD pentru ţările din celelalte continente.

     Renunţarea participării la misiunile economice preconizate din partea membrilor aderenţi din orice motiv (alte oportunităţi de afaceri, sănătate, etc.) nu constituie obligaţie de plată privind returnarea sumelor avansate, decât în cazul în care sumele avansate depăşesc cuantumul prevăzut la alineatul precedent.

     Art. 15. În cazul efectuării unei delegaţii/misiuni economice de orice fel, în baza unei solicitări/mandat/procuri/împuterniciri etc., de către unul sau mai mulţi reprezentanţi ai Camerei în altă ţară, se va considera că obligaţiile Camerei încetează la terminarea delegaţiei/misiunii în ţara respectivă.
     Sumele cheltuite de către Cameră vor fi plătite în exclusivitate de cel care a solicitat deplasarea/misiunea. Cuantumul acestor deconturi finale nu pot fi contestate valoric dacă acestea au fost înregistrate în contabilitatea Camerei şi au fost verificate de Compartimentul financiar – contabil şi ulterior de un expert contabil autorizat.
     Aceste sume vor fi solicitate oricând membrului responsabil/datornic în cauză conform procedurii stabilite prin prezentul Regulament.

CAP. IV. DISPOZIŢII FINALE

     Art. 16. Membrii Camerei se vor abţine a reclama în public Camera sau un alt membru, ori a introduce acţiuni la instanţele judecătoreşti fără respectarea unei concilieri prealabile cerute Preşedintelui sau Comitetului Director. În caz contrar membrii implicaţi/vinovaţi sunt pasibili de a li se cere daune pentru prejudiciul de imagine adus Camerei. Acest prejudiciu este stabilit la un cuantum minim de 5% din valoarea tranzacţiilor încheiate si/sau reclamate.

     Art. 17. Orice litigiu apărut între Cameră şi membrii săi, ce nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă se va introduce conform prezentului Regulament la Judecătoria Sector 4 Bucureşti indiferent unde are domiciliul sau sediul membrul Camerei şi indiferent cine promovează acţiunea în justiţie.

     Art. 18. Nerespectarea Statutului sau a Regulamentului Camerei aprobat prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale sau încălcarea normelor de concurenţă loială între membrii Camerei dă dreptul Preşedintelui să notifice membrului în culpă acest lucru şi să-i retragă calitatea de membru prin decizie motivată. Decizia Preşedintelui poate fi atacată la instanţa competentă menţionată la art. 17 de mai sus în decurs de 10 zile de la comunicare.

     Art. 19. Nici un membru nu poate invoca necunoaşterea Statutului şi Regulamentului Camerei dacă a plătit benevol cotizaţia pe cel puţin un an de zile sau dacă a semnat şi ştampilat după caz Formularul de Adeziune împreună cu Angajamentul – Declaraţie sau dacă a plătit vre-o contribuţie sub una din formele prevăzute de lege sau de prezentul Regulament.

     Art. 20. În funcţie de nevoile financiare ale Camerei, Preşedintele şi Secretarul General al Camerei pot notifica oricând membrilor aderenţi care nu au plata cotizaţiei la zi sau contribuţii restante din activităţile derulate cu sprijinul Camerei, să achite şi să calculeze cu onestitate aceste taxe din urmă.
     În cazul lipsei răspunsului la notificare, se va considera refuz de plată iar totalul restanţelor se vor factura în aceleaşi condiţii ale Regulamentului prevăzute la art. 13 de mai sus şi art. 46 Cod comercial, ca facturi acceptate.
     Neplata acestora în termenul maxim de 10 zile dă dreptul Camerei să îi acţioneze oricând pe membrii rău platnici la instanţele din Bucureşti indiferent unde au domiciliul sau sediul aceştia.

NOTĂ:

     Prin semnarea Procesului Verbal a tuturor membrilor fondatori prezenţi, Hotărârea a fost aprobată în unanimitate în data de 30 martie 1998.
     S-a hotărât ca Regulamentul de Funcţionare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Camerei să fie adus la cunoştinţa tuturor membrilor aderenţi prin cererile de adeziune odată cu Angajamentul – Declaraţie.
     Publicarea Regulamentului de Funcţionare pe site-ul Camerei are rolul de a face publice drepturile şi obligaţiile membrilor existenţi precum şi a noilor membri aderenţi pentru a le fi oricând şi la nevoie opozabile.

Actualizat la 15.01.2016